Demonstravimas siekiant padidinti nari

Suinteresuotieji subjektai taip pat paragino sukurti finansinio derinimo programą, kurioje būtų numatyta parama finansinėms priemonėms, o investicijų dotacijos taip pat būtų skirtos ankstesnėms projekto vystymo stadijoms. Tačiau m. EUR; Dėl to teisinėje sistemoje nebuvo numatytos jokios būsimos šio sąrašo peržiūros ar pakeitimai. Komisijos gairėse buvo numatyta galimybė taikyti išimtį konkurso procedūrai dėl naujų technologijų, kurių pagamintos energijos vieneto sąnaudos yra aukštesnės. Proceso struktūroje taip pat nepakankamai dėmesio skirta projektų lyginamajai kokybei, inovacijų lygiui ir finansiniam perspektyvumui.

Towards a world class Frontier research Organisation - Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms— atsižvelgdamas į m. Interim Evaluation of the Ambient Assisted Living Joint Programme— atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę dėl mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo paprastinimo, priimtą per m. EUR sumos per pirmuosius ketverius metus — m. EUR, taigi vidutiniškai 6,5 mlrd. EUR per metus, o per paskutiniuosius trejus metus — m.

Demonstravimas siekiant padidinti nari

EUR — vidutiniškai 9,6 mlrd. EUR per metus, N. Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų programoje dalyvaujančių mokslininkų būtų moterys, yra ambicingas ir teisingas; kadangi šiuo metu Septintosios bendrosios programos mokslinių tyrimų projektų įgyvendinime dalyvaujančios mokslininkės moterys sudaro tik 25,5 proc.

Komisijos komunikate yra trūkumų, 3. EUR 25 proc. EUR, t. Tačiau per NER schemos gyvavimo laikotarpį valstybės narės energetikos politika pasikeitė.

Nesant alternatyvių finansavimo šaltinių, kurie užpildytų atsiradusią finansavimo spragą, iki m.

Naujos funkcijos ir pranešimai

Pavyzdžiai pateikti 6 langelyje. Nepaisant pradinio valstybės narės įsipareigojimo šiai technologijai ir projektui, dėl CCS direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir vėluojant parengti nacionalinius CCS teisės aktus, projekto rėmėjas nusprendė, kad projektas neperspektyvus.

Todėl jis projektą nutraukė m. EEPEG iš anksto atrinktų projektų sąrašą. Iš kitų šaltinių negavus numatytos valstybės paramos ir užsitęsus valstybės narės ir Komisijos diskusijoms, kaip projektas tolesniais etapais galėtų būti remiamas naudojant kitus mechanizmus, buvo pakenkta projekto perspektyvumui ir vertei, kurią jis buvo įgijęs dėl išmokėtų ES lėšų. Jie turėtų būti suderinti su tarptautiniais susitarimais dėl klimato kaitos ir ilgalaikiais išmetamo ŠESD kiekio mažinimo tikslais pavyzdžiui, iki m.

Tačiau kai tokie klimato kaitos ir energetikos tikslai nėra aiškiai nustatyti pavyzdžiui, įtvirtinti teisės aktuose ir neturi stabilios ilgalaikės perspektyvos, atsiranda dar daugiau neapibrėžtumo, kuris yra žalingas šio tipo naujoviškų ir rizikingų projektų investavimo sąlygoms.

ES reglamentą dėl stebėsenos mechanizmo MMR reikalaujama, kad valstybės narės iki m.

Demonstravimas siekiant padidinti nari

Remiantis neseniai atlikto tyrimo duomenimis 38iki m. Tyrime nurodyta, kad pateiktų strategijų kokybė yra labai skirtinga ir ne visos šiuose dokumentuose nurodytos strategijos ir politikos sritys yra įtvirtintos teisės aktuose. NCEP — m.

Valstybės narės iki m. Dėl vėlavimo padidėjo tikimybė, kad bus parengti nauji, pažangesni NER nepriklausantys projektai. Šešių vėliau dotacijas gavusių projektų rengėjų m. Pagal vieną projektą parodyta, kaip finansinio plano perspektyvumas taip pat priklausė nuo elektros energijos kainų. Skaičiuojama, kad tik tuo atveju, jei anglies dioksido kaina būtų nuo 65 iki 90 eurų už CO2 toną, CCS parodomieji projektai galėtų būti vykdomi be nuostolių.

Kai anglies dioksido rinkos kaina m. Galiausiai Komisija nustatė milijonų eurų dydį.

Daug kapitalo reikalaujantiems CCS projektams, kuriuos įgyvendinant tikėtasi gauti daug didesnę paramą iš NER, tai buvo didelė kliūtis. Taip atsitiko dėl to, kad projekto rėmėjai pateikė savo pasiūlymus ir laukė, kad jie būtų įvertinti — m. Komisija, atrinkusi CCS projektus ir laukdama valstybių narių patvirtinimo, šioms valstybėms narėms pranešė, jog tikėjosi, kad jos užpildys atsiradusią spragą tarp didžiausios numatytos milijonų eurų NER dotacijų sumos ir bendro šiems projektams reikiamo valstybės finansavimo.

Ši spraga galėjo siekti šimtus milijonų eurų, kurios valstybės narės nenorėjo padengti. Komisija atliko mažėjančios anglies dioksido rinkos kainos poveikio vidinį vertinimą Pastebėta, kad buvo labai sudėtinga priimti galutinį sprendimą dėl šių projektų finansavimo.

Nepaisant to, EEPEG finansinė parama toliau buvo teikiama, ir JK ir Nyderlanduose buvo tęsiami kai kurie su transportavimo ir saugojimo paketais susiję darbai. Komisija laikėsi logikos, kad šie projektai galėtų būti naudingi kitiems toje pačiose srityje veikiantiems teršėjams, jei būtų suteikta galimybė statyti bendro naudojimo infrastruktūrą. Komisija ir projekto rėmėjas nusprendė sulėtinti projekto įgyvendinimą Nyderlanduose dėl mažų anglies dioksido rinkos kainų.

Komisija — m. Briuselyje su pagrindiniais pramonės ir valstybės narės suinteresuotaisiais subjektais buvo rengiami įvairūs apskritojo stalo dialogai ir ieškoma bendrų interesų tęsti projektą.

Šaltinis — Europos Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis Nuo m. Komisija, tvirtindama dalinius dotacijų sutarčių pakeitimus, parodė didelį lankstumą.

Buvo siekta bent jau pastatyti reikiamą infrastruktūrą ir ją naudoti trumpą demonstravimo laikotarpį. Galiausiai m. NER struktūra apribojo Komisijos ir valstybių narių gebėjimą reaguoti į kintančias aplinkybes 56 Nagrinėjome, ar bendrasis NER programos modelis atitiko nustatytus poreikius ir ar projekto atrankos procedūros užtikrina, kad dotacijos būtų skirtos geriausiems turimiems projektams.

Be to, nagrinėjome, ar NER valdymo sistema suteikė galimybę šią naujovišką programą valdantiems subjektams veiksmingai ir lanksčiai vykdyti savo užduotis. Pasirinktas NER finansavimo modelis nepadėjo veiksmingai sumažinti parodomųjų projektų rizikos 57 Iš Komisijos reikalaujama atlikti svarbiausių iniciatyvų, taip pat tų iniciatyvų, kurios turės didžiausią poveikį, poveikio vertinimą.

Tai taikytina m. Komisijos sprendimui, kuriuo nustatomos NER įgyvendinimo nuostatos. Taigi pridėtame Komisijos poveikio vertinime 44 taip pat nebuvo įtrauktas joks atitinkamų NER teisinio pagrindo poreikių vertinimas. Toks vertinimas, pavyzdžiui, padėtų nustatyti parodomųjų projektų finansavimo poreikius visose technologijų kategorijose, kuriose planuojama gauti paramą. Taip pat būtų buvę galima nustatyti galimus nacionalinės paramos mechanizmus ir pagrįsti, kodėl juos reikėjo papildyti ES lygmens programa.

Nebuvo tinkamo NER teisinį pagrindą paremiančio įvertinimo, kuris paaiškintų, kokios rūšies parama būtų reikalinga ankstyvuoju etapu atliekamiems įvairių atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijų ir CCS parodomiesiems projektams ir kodėl paramos skyrimas jau pradėjus vykdyti veiklą atitiktų visų kategorijų projektų rizikos mažinimo poreikius. Direktyvoje nustatyta, kad dotacijos turėtų būti skiriamos remiantis patikrintu neišmestu CO2 kiekiu.

Komisijos teisiame aiškinime nurodyta, kad tai galėtų būti prielaida išmokai, bet taip pat sąlyga susigrąžinti lėšas projekto neįgyvendinus. Todėl Komisija teikė pirmenybę galimybei lėšas išmokėti pradėjus įgyvendinti projektą.

Galutinis NER įgyvendinimo aktas atspindi šį pasirinkimą. Šis sprendimas veikiausiai turėjo įtakos parodomųjų projektų lėšų įsisavinimui, bet apsaugojo NER fondą. NER projektų atranka ir sprendimų priėmimo procesai buvo sudėtingi 66 Remiantis NER sprendimu, programos tikslas — atrinkti ir remti geriausius turimus įvairių technologijų projektus geografiškai subalansuotose vietovėse.

  • 9A – Vikipedija
  • Им необходим ключ, который хранится у Хейла.

Paudoni taškai reiškia dalies numerį tekste. Šaltinis — Europos Audito Rūmai. Prieš priimant šia atranka paremtą sprendimą dėl dotacijų skyrimo Komisija, laikydamasi NER taisyklių 48turėtų rengti pakartotines konsultacijas su valstybėmis narėmis, kad šios patvirtintų savo paramą. Manome, kad Komisija turėtų užtikrinti atitinkamą ir veiksmingą šių procedūrų įgyvendinimą. EIB tinkamų projektų patikrinimas 69 EIB Komisijos vardu ir laikydamasis procedūrų vadovo atliko tinkamų projektų patikrinimą.

Kiekvieno pateikto projekto atveju buvo atliktas nuodugnus vertinimas, kuris buvo užfiksuotas išsamiose ataskaitose.

Tačiau vertinime nebuvo nustatyta ar įvertinta, kokia apimtimi paraiškos atitiko tinkamų projektų patikrinimo subkriterijus. Tai pagrindinis elementas, kurį bankai paprastai įvertina kaip patrauklumo bankui požymį, t. Dėl šio skirtumo, teigiamas EIB tinkamų projektų patikrinimo vertinimas NER projektui nereiškia, kad projektas taip pat galėtų gauti EIB finansavimą pavyzdžiui, paskolą.

EIB patarė Komisijai atkreipti dėmesį į su kai kuriais projektais susijusią finansinę riziką, visų pirma dėl siekiamo didelės skolos finansavimo ir mažai įrodymų dėl galimybės jį gauti. Galimų projektų klasifikavimas 72 Atlikus tinkamų projektų patikrinimo vertinimą, Komisija suskirstė tinkamus ir perspektyvius projektus į projektų pakategores, remdamasi DVTI rodikliu Pateikti projektai iš esmės buvo ankstyvame planavimo etape.

Demonstravimas siekiant padidinti nari

Išlaidos ir numatomi veiklos rezultatų duomenys, naudoti skaičiuojant šį parametrą, taip pat reikalingas valstybės finansavimas vis dar buvo labai neapibrėžti. Rizikos šalinimas ir rekomendacijos prieš skiriant lėšas 73 Peržiūrėjome 26 EIB atskaitas iš penkių pasirinktų valstybių narių. Septyniuose projektuose, kuriems Komisija skyrė finansavimą, EIB aiškiai išskyrė svarbias rizikos sritis, kurias Komisija turėtų apsvarstyti, prieš priimdama sprendimą skirti dotacijas.

Keturi iš jų dabar yra atšaukti. Tų pačių projektų metinėse ataskaitose matyti, kad buvo susidurta su potencialia EIB atitinkamose tinkamų projektų patikrinimo ataskaitose nurodyta rizika. Pavyzdžiai pateikti 9 langelyje. EIB rekomendavo Komisijai, prieš priimant dotacijų skyrimo sprendimą, patvirtinti keletą elementų, įskaitant galimybę vykstant projektui naudotis supirkimo tarifais.

Komisija pareikalavo, kad valstybė narė patvirtintų projektą minėtu pagrindu. Nors valstybė narė patvirtino paramą projektui, ji pažymėjo, kad supirkimo tarifais nebus galima naudotis, ir nenurodė alternatyvaus finansavimo.

Tada Komisija skyrė dotaciją. Priėmus sprendimą skirti dotaciją, projekto metinėje ataskaitoje dėl galutinio sprendimo dėl investavimo buvo pranešta apie vėlavimus ir projekto vykdymo delsimą, nes nebuvo galima užtikrinti supirkimo tarifo ar alternatyvaus finansavimo šaltinio taip pat žr.

Remiantis naujausia turima ataskaita, m.

Aptariant Lenkijos bioenergijos projektą, EIB iškėlė daug klausimų dėl techninio ir finansinio perspektyvumo ir padarė išvadą, kad yra didelė rizika, jog per 24 mėnesius nuo dotacijos skyrimo galutinis sprendimas dėl investavimo nebus priimtas, jei nepagerės šiuo metu susiklosčiusios sąlygos rinkoje ir nepadidės patrauklumas investuotojams.

Be to, Komisijai buvo pateiktos įvairios kitos rekomendacijos, kurias siūlyta apsvarstyti prieš skiriant dotaciją. Valstybė narė patvirtino projektą ir nacionalinę paramą, o Komisija suteikė dotaciją. Tačiau audito metu projektas buvo atšauktas, nes buvo finansiškai neperspektyvus. Neaptikome jokių įrodymų, kad Komisijai paprašius pakartotinai patvirtinti paramą projektams valstybės narės naudojosi EIB tinkamų projektų patvirtinimo ataskaitomis.

Dauguma valstybių narių tik po priimto sprendimo paprašė susipažinti su konfidencialiais EIB dokumentais. Proceso struktūroje taip pat nepakankamai dėmesio skirta projektų lyginamajai kokybei, inovacijų lygiui ir finansiniam perspektyvumui.

Visi šie veiksniai gali sumažinti tikimybę, kad vykdant šiuos projektus pagal programą pavyktų pasiekti numatytus tikslus. NER sprendimų priėmimo procese dalyvauja įvairūs suinteresuotieji subjektai 76 Pagal NER valdymo modelį numatyta, kad Komisija yra visapusiškai atsakinga už programą ir organizuoja diskusijas su valstybėmis ir Klimato kaitos komitetu.

Demonstravimas siekiant padidinti nari

Valstybės narės Komisijai siunčia metines pažangos ataskaitas. Į metinės ataskaitos šabloną neįtrauktas reikalavimas pateikti informaciją apie nacionalinį finansavimo indėlį arba projekto finansinį planą. Tokia informacija prieinama Komisijai tik tada, jei valstybės narės savanoriškai ją pateikia.

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos bendrijos įsigaliojus Lisabonos sutarčiai tapusios Europos Sąjunga mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos — m.

Komisija atlieka šį vaidmenį todėl, kad svarbiems dotacijos skyrimo sprendimą lemiantiems pakeitimams pavyzdžiui, projekto dydžio, apimties ir gairių galutinių terminų reikia sutikimo taikant komiteto procedūrą. Prieš valstybėms narėms taikant pasirašytų sutarčių dėl projektų pakeitimus, Komisija turi priimti įgyvendinimo sprendimus, kuriais iš dalies keičiami atitinkami sprendimai dėl dotacijų skyrimo.

Tai sudėtinga procedūra, kurioje dalyvauja Komisija, nuolatiniai valstybių narių atstovai ir projekto rėmėjai. NER valdymo modeliu nepakankamai reaguojama į šiuos poreikius, ir jis yra pernelyg sudėtingas. Dėl kitų NER struktūros savybių sulėtėjo reakcija į besikeičiančią aplinką 80 Mažaanglės energetikos parodomieji projektai apima didelę riziką.

Todėl, palyginti su brandžių technologijų projektais, atsiranda didesnė pakeitimų ar nesėkmių tikimybė t. Dėl to viešojo finansavimo programų, susijusių su šio tipo investicijomis, struktūra turėtų suteikti galimybę valdymo institucijoms laiku surasti lanksčius sprendimus, kurie pratęstų programų vykdymą siekiant iškeltų tikslų.

Iš anksto apibrėžti technologiniai kriterijai apribojo lankstumą programų lygmeniu 81 Komisija, remdamasi iš anksto sudarytu technologijų kategorijų ir ribinių verčių sąrašu, projektams paskirstė NER lėšas. Šiuo m. Dėl to teisinėje sistemoje nebuvo numatytos jokios būsimos šio sąrašo peržiūros ar pakeitimai. Kai kuriais atvejais tai vyksta labai sparčiai. Pavyzdys pateiktas 10 langelyje. Net jeigu šie projektai buvo sėkmingi ir pasižymėjo naujoviškomis savybėmis, jų įgyvendinimas nebuvo pirmasis dar komerciškai neeksploatuojamos naujos technologijos t.