Penkiolikos nario dydis.

Sprendimą dėl veiklos nuotoline tvarka, įskaitant ir visuotinio narių surinkimo bei Valdybos posėdžių organizavimą, priima Direktorius. Tarybos nariai turi lygias teises. Jei Asociacijos narys ir naujai priimamas narys nesumoka stojamojo įnašo ar nario mokesčio per 6 mėn.

Kontaktiniai duomenys

Bendruomenės valdymo organai: Aukščiausias Bendruomenės valdymo organas — visuotinis narių susirinkimas. Jis sprendžia svarbiausius klausimus, priima nutarimus. Visuotinio narių susirinkimo išskirtinės funkcijos: — priimti ir keisti įstatus, — tvirtinti metų planą ir biudžetą, — priimti Valdybos metinę ataskaitą, — trims metams rinkti Bendruomenės Valdybą, — deklaruoti bendruomenės likvidavimo faktą ar jos susijungimo su kitomis draugijomis faktą, — spręsti bendruomenės turto likimą likvidavimo atveju, — visuomeniškai naudingo pranešimo priėmimas.

Šis Įstatų dokumentas buvo kodifikuotas m. Bendruomenės narystė: Bendruomenė neturi registruotos narystės. Bendruomenės tikraisiais nariais gali būti pirmiausiai nuolatinai Vengrijoje gyvenantys lietuviai ir jų šeimos nariai, sutinkantys su bendruomenės įstatais, prisidedantys prie jos tikslų įgyvendinimo. Garbės nariais gali būti bet kokios kitos tautybės žmonės ir laikinai Vengrijoje esantys lietuviai. Nario teisės: — dalyvauti Bendruomenės veikloje ir renginiuose, — rinkti arba gali būti išrinkti į Bendruomenės valdybą tikrieji nariai — reikšti nuomonę apie Bendruomenės valdybos veiklą tikrieji nariai Nario pareigos: — mokėti nario mokestį tikrieji nariai — įgyvendinti įstatuose numatytus sprendimus Nario mokesčio dydį siūlo Valdyba visuotinio susirinkimo metu.

Bendruomenės visuotinį susirinkimą būtina šaukti bent kartą per metus, o, iškilus reikalui, ir dažniau. Susirinkimo dienotvarkė pranešama bendruomenės nariams raštu bent prieš penkiolika dienų. Per trisdešimt dienų būtina sušaukti bendruomenės visuotinį susirinkimą, jei to raštu reikalauja teismas arba ketvirtadalis bendruomenės narių.

 • Tapk ,,Pienas LT" nariu
 • Pareiškimas buvo patenkintas ir priimtas teismo įsakymas.
 • Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.
 • As padidinau nari su tempimu
 • Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais bei šiais Įstatais.
 • A. Kubiliaus Vyriausybės narių ir kanceliarijos išlaikymas kainuoja žymiai mažiau | Mano vyriausybė

Visuotinio susirinkimo priežastis ir tikslus nariams reikia nurodyti raštu. Neesant kvorumui, susirinkimas šaukiamas pakartotinai ir priima nutarimus, nepaisant dalyvaujančių skaičiaus. Valdybos posėdžiams pirmininkauja ir Valdybai vadovauja bei jos veiklą organizuoja Valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininką iš savo narių išsirenka Valdyba.

Penkiolikos nario dydis

Valdyba gali periodiškai Valdybos nustatytu periodiškumu rotuoti, t. Pirmininkauti Valdybos posėdžiui Valdybos pirmininkas gali pavesti kitiems Valdybos nariams. Valdybos pirmininkas ar kiti Valdybos nariai negali pirmininkauti Valdybos posėdžiui, jei sprendžiami tiesiogiai su jų asmeniu susiję klausimai bei negali šiais klausimais balsuoti. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių.

Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsavimo metu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas. Valdybos nariai savo pareigas vykdo neatlygintinai. Valdyba už savo darbą atsiskaito Visuotinam narių susirinkimui. Prezidentą 4 ketverių metų laikotarpiui renka Visuotinis narių susirinkimas. Prezidentą atšaukia Visuotinis narių susirinkimas. Su Prezidentu gali būti sudaroma darbo sutartis. Prezidento atlygį ir kitas Prezidento darbo sutarties sąlygas nustato, tvirtina pareigų aprašą, skatina jį ir skiria nuobaudas Valdyba.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos samprata 1. Lietuvos bibliotekininkų draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, kitais teisės aktais, atsižvelgdama į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimus ir savo veiklą grindžia šiais įstatais toliau tekste vadinama Įstatais. Lietuvos bibliotekininkų draugija gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja aukščiau paminėtiems teisės aktams.

Darbo sutartį su Prezidentu sudaro pasirašo bei nutraukia pasirašo darbo sutarties nutraukimo dokumentus Valdybos pirmininkas, jeigu Visuotinis narių susirinkimas to padaryti neįgalioja kito valdybos nario. Prezidentas: 5. Pirmininkauti Visuotiniam narių susirinkimui Valdybos narių susirinkimas gali pavesti kitiems Visuotinio narių susirinkimo išrinktiems asmenims.

Asociacijos kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo Direktorius, kurį skiria Valdyba. Direktorius: 5. Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai kitose institucijose; 5. Asociacijos vardu sudaro sutartis su trečiaisiais asmenimis; 5. Asociacijos Direktoriumi taip pat gali būti skiriamas asmuo, kuris yra Prezidentu, t. Asociacijos Prezidentu ir Direktoriumi gali būti tas pats asmuo, tokiu atveju toks asmuo atlieka tiek Prezidento, tiek Direktoriaus funkcijas.

Account Options

Kauno skyrius veikia kaip Asociacijos struktūrinis padalinys, organizuojantis ir aptarnaujantis Asociacijos veiklą bei įgyvendinantis Asociacijos tikslus Kauno regione. Kauno skyrius savo veikloje vadovaujasi šiais Įstatais ir Asociacijos organų sprendimais bei kitais taikytinais teisės aktais.

Kauno skyrius veikia savarankiškai Asociacijos Valdybos sprendimu Kauno skyriui suteiktos kompetencijos bei Kauno skyriui priskirtos bendro Asociacijos biudžeto dalies ribose. Kauno skyriaus veiklos planavimui, organizavimui bei koordinavimui Asociacijos Valdyba iš savo narių skiria 2 du Asociacijos Valdybos narius.

Penkiolikos nario dydis

Sprendimą dėl veiklos nuotoline tvarka, įskaitant ir visuotinio narių surinkimo bei Valdybos posėdžių organizavimą, priima Direktorius. Sprendimai dėl Asociacijos susirinkimo arba posėdžio organizavimo nuotoline tvarka priimami prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir ar kitais atvejais nesant galimybės susirinkti atitinkamo organo nariams fiziškai. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu yra užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusiojo tapatybę.

 • Įstatai | Vengrijos lietuvių bendruomenė
 •  - Из сатир Ювенала.
 • И вы хотите его упустить.
 • Realus budas padidinti nari
 • Танкадо, задыхаясь и не в силах произнести ни звука, в последней отчаянной надежде посмотрел на тучного господина.
 • Įstatai | Lietuvos muzikos terapijos asociacija

Aukščiau 6. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu ir Susirinkimo dalyviai dalyvaus ir balsuos jame elektroninių ryšių priemonėmis; 6. Susirinkimo dalyviai šių įstatų 6. Susirinkimo dalyviai turi pasirūpinti tinkama bei saugia įranga, kurios pagalba būtų galima dalyvauti Susirinkime nuotoliniu būdu kompiuterinę įrangą ar telefoną, elektroninio parašo sertifikatą, interneto ryšio prieigą ir kt.

Elektroninio pašto adresą komunikacijai Susirinkimo dalyvis turi pateikti iki Susirinkimo pradžios likus ne mažiau kaip 3 trims kalendorinėms dienoms, išskyrus atvejus, kai Susirinkimo dalyvis praeityje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą komunikacijai ir jis nėra pasikeitęs. Susirinkimo organizatorius iki Susirinkimo pradžios parengia vaizdo pokalbių virtualų kambarį, naudodamas tokį funkcionalumą suteikiančią taikomąją programą arba pasirūpina kitokiomis saugiomis techninėmis priemonėmis bei, likus ne mažiau kaip 1 vienai Penkiolikos nario dydis dienai iki Susirinkimo pradžios, Susirinkimo dalyviams išsiunčia prisijungimo duomenis, nuorodas bei visą kitą aktualią informaciją dalyvių nurodytais elektroninio pašto adresais.

Tuo atveju, jeigu Susirinkimo organizatoriui iškilo abejonių dėl Susirinkimo dalyvio tapatybės, Susirinkimo organizatorius gali naudoti papildomas priemones tapatybei nustatyti — paprašyti dalyvio elektroniniu parašu pasirašyti dalyvių registravimo sąrašą arba parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Susirinkimo dalyviai yra registruojami dalyvių registravimo sąraše.

Tuo atveju, jeigu dalyvio vardu dalyvauja įgaliotas asmuo, šio įgaliojimo originalą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją privaloma pateikti Asociacijai registruotu paštu iki Susirinkimo arba Susirinkimo organizatoriui elektroniniu paštu, kai įgaliojimas yra pasirašytas elektroniniu parašu, leidžiančiu identifikuoti pasirašantįjį asmenį. Nuotoline tvarka organizuojant Susirinkimą, Susirinkimo metu atvirai balsuojama darbotvarkės klausimais.

Slapto balsavimo atveju Susirinkimo organizatorius pasitelkia specialią taikomąją programą slapto balsavimo organizavimui, kurios pagalba yra nurodomas darbotvarkės klausimas ir galimi balsavimo variantai. Balsavimo rezultatai pažymimi susirinkimo protokole. Susirinkimui naudojamos taikomosios programos ar kitos taikomosios programos pagalba turi būti daromas susirinkimo vaizdo ir ar garso įrašas. Susirinkimo dalyviai privalo esant techninėms galimybėms prisijungti vaizdo ryšiu, kad būtų galima vizualiai identifikuoti dalyvį.

Jeigu Susirinkimo dalyvis dėl kokių nors priežasčių nenorėtų ar negalėtų dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis Susirinkime, siekiant užtikrinti jo galimybes balsuoti Susirinkime, Susirinkimo organizatorius turi sudaryti galimybę dalyviui balsuoti iš anksto raštu. Dėl svarbių priežasčių negalintys Penkiolikos nario dydis susirinkime balsuoja paštu.

Tokiu atveju balsas bus užskaitytas, jeigu bus balsuota iki visuotinio susirinkimo dienos imtinai. Visuotinis narių susirinkimas: 9. Eilinį visuotinį susirinkimą Asociacijos Taryba privalo sušaukti kasmet per 4 keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Asociacijos Taryba nustato Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę ir rengia Visuotinio narių susirinkimo sprendimų projektus. Ji privalo pateikti Visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 30 trisdešimt kalendorinių dienų nuo prašymo sušaukti tokį susirinkimą pateikimo Asociacijos tarybai dienos.

Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.

 1. Kaip padidinti varpos zmoniu recepta

Kiekvienam Asociacijos nariui ne vėliau kaip prieš penkiolika kalendorinių dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos, elektroniniu paštu, faksu arba registruotu laišku turi būti pateiktas susirinkimo darbotvarkės projektas, siūlomų priimti sprendimų projektai, taip pat kita medžiaga, susijusi su siūlomais svarstyti klausimais įstatų keitimo projektai, metinės finansinės atskaitomybės dokumentai ir pan.

Visa minėta informacija skelbiama asociacijos internetiniame tinklapyje Naujienų skyrelyje. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė gali būti tikslinama. Asociacijos nariai, Asociacijos Taryba turi teisę reikalauti, kad į darbotvarkę būtų papildomai įtraukti jų siūlomi klausimai. Asociacijos nariai ir Asociacijos Taryba apie siūlomus Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės papildymus privalo raštu informuoti Asociacijos tarybos pirmininką ne vėliau kaip prieš 10 dešimt kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos.

Byla e/ - eTeismai

Vėliau pateikti susirinkimo darbotvarkės papildymai nepriimami. Klausimai, kurie nebuvo įtraukti į darbotvarkę, gali būti svarstomi tik jeigu Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja visi balso teisę turintys nariai.

Asociacijos taryba apie Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pasikeitimus privalo informuoti Asociacijos narius ne vėliau kaip prieš 5 penkias kalendorines dienas iki susirinkimo dienos.

Laikytis įstatymų ir šių įstatų. Vykdyti Kooperatyvo organų nutarimus.

Ne vėliau kaip prieš 5 penkias kalendorines dienas iki Visuotinio narių susirinkimo dienos Asociacijos tarybos pirmininkas turi sudaryti galimybę Asociacijos nariams susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke. Dalyvavusiais Visuotiniame narių susirinkime pripažįstami ir tie nariai, kurie, susipažinę su susirinkimo sprendimų projektais, susirinkimo klausimais pareiškė savo nuomonę per įgaliotą asmenį arba raštu užpildę nustatytos formos balsavimo biuletenį.

Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Asociacijos tarybos sprendimu turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

Pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas turi būti šaukiamas ne anksčiau kaip po 5 ir ne vėliau kaip po 25 kalendorinių dienų po neįvykusio susirinkimo. Apie pakartotinį Visuotinį narių susirinkimą turi būti pranešta Asociacijos nariams šių įstatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki pakartotinio susirinkimo dienos. Asociacijos nariai Visuotiniame narių susirinkime gali balsuoti iš anksto registruotu paštu.

Asociacijos narius — juridinius asmenis — be atskiro įgaliojimo atstovauja juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo. Asociacijos tarybos pirmininko pritarimu Visuotiniame narių susirinkime gali dalyvauti ir kiti asmenys, neturintys balsavimo teisės. Sprendžiamojo balso teisę Visuotiniame narių susirinkime turi visi Asociacijos nariai.

Vienas Asociacijos narys turi vieną balsą. Asociacijos narys — juridinis asmuo — turi vieną balsą nepriklausomai nuo deleguotų atstovų skaičiaus.

Penkiolikos nario dydis

Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 9. Asmenys, susilaikę nuo balsavimo, neskaičiuojami. Šių įstatų 9. Visuotinis narių susirinkimas turi būti protokoluojamas.

Susirinkimo protokolą pasirašo Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

Įstatai | LNTPA

Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 7 septynias kalendorines dienas nuo susirinkimo dienos. Visuotiniame narių susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir ne vėliau kaip per 7 septynias kalendorines dienas nuo protokolo surašymo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

Asociacijos Taryba toliau — Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas. Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Tarybos nariai renkami iš Asociacijos narių pasiūlytų fizinių asmenų.

Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių vienodą balsų skaičių, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas narys gali balsuoti tik už vieną iš vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų.

Penkiolikos nario dydis

Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas.