Medicinos nariu dydziai

Draugija gali turėti garbės narius, kurie renkami susirinkime atviru balsavimu paprasta balsų dauguma, bet kurio tikrojo nario teikimu, pritarus valdybai. Visuotinį narių susirinkimą organizuoja valdyba po finansinių metų per 4 mėnesius.

Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia Asociacijos vadovas.

Apie šaukiamą visuotinį Medicinos nariu dydziai ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 27 punkte nurodyta tvarka.

Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 10 Asociacijos narių, valdyba arba Medicinos nariu dydziai vadovas.

Asociacijos vadovą 3 trejų metų laikotarpiui renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą jei mokamas atlyginimastvirtina pareiginius nuostatus jeigu pareiginiai nuostatai rengiami visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.

Asociacijos vadovas, be Civilinio kodekso 2.

Medicinos nariu dydziai

Valdybą 3 trejų metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 5 penki nariai įskaitant valdybos pirmininkąkuriais gali būti fiziniai asmenys — Asociacijos nariai ir Asociacijos narių — juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus.

Medicinos etikos vadovas

Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

Medicinos nariu dydziai

Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama. Valdyba: Visuotiniam narių susirinkimui pavedus tvirtina stojamojo ir nario mokesčių mokėjimo tvarką. Sprendimus valdyba priima Medicinos nariu dydziai posėdžiuose.

Medicinos nariu dydziai

Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu privalo raštu, ar elektroniniu paštu pateikti Asociacijos vadovui prašymą. Gautą prašymą Asociacijos vadovas pateikia Asociacijos valdybos posėdžiui.

Valdybos posėdžio sprendimu asmuo priimamas į Asociaciją arba ne.

Asociacijos valdybai patenkinus prašymą tapti Asociacijos nariu, einamųjų metų stojamasis mokestis privalo būti sumokėtas per vieną mėnesį nuo priėmimo į narius datos. Sumokėjus stojamąjį mokestį, nario mokestis už einamuosius metus yra nemokamas. Asociacijos narys, norintis išstoti iš Asociacijos raštu, ar elektroniniu paštu turi pateikti Asociacijos vadovui prašymą.

Asociacijos vadovas ne vėliau kaip per 30 dienų raštu, ar elektroniniu paštu informuoja narį apie tai, jog asmens narystės pasibaigimo Asociacijoje procedūros yra atliktos ir asmuo nebėra Asociacijos nariu.

Asociacija turi teisę pašalinti narį, jeigu: Įstatų 26 punkte nustatytais atvejais narys pašalinamas iš Asociacijos Valdybos sprendimu, ne anksčiau kaip po 30 trisdešimt dienų nuo pranešimo apie pašalinimo galimybę išsiuntimo dienos, pranešime nurodant pašalinimo motyvus.

Išstojusiam arba pašalintam iš Asociacijos nariui jo sumokėti įnašai ir mokesčiai nėra grąžinami.

  • Medicinos fakultete įkurtas Vilniaus universiteto profsąjungos skyrius m.
  • Nario vadovo padidejimas
  • Filmo spustelekite narys

Asociacijos narius registruoja ir veda jų sąrašą Asociacijos vadovas, ar jo įgaliotas asmuo. Asociacijos narių sąrašas yra vieša informacija, su kuria Asociacijos tinklalapyje ir arba buveinėje susipažinti gali kiekvienas suinteresuotas asmuo.

Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti. Asociacijos vadovas per 2 du bet ne daugiau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 3 metų laikotarpiui išrinktas revizorius, o jei revizorius neišrenkamas, Asociacijos veiklos kontrolę vykdo Valdyba šių įstatų 21 punkte nustatyta, bet neapsiribojant, tvarka.

Parlamentarai siūlo didinti greitosios medicinos pagalbos brigados dydį nuo dviejų iki trijų asmenų

Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką jei tokia sudaroma tvirtina Asociacijos vadovas. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos narystės mokesčiai

Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka. VMTI Inovatyvios medicinos centras.